top of page
בנימין קצוף

ד״ר בנימין קצוף

אוניברסיטת בר-אילן

ראש מעבדה

ד"ר בנימין קצוף עוסק בחקר הספרות ההלכתית של חז"ל והספרות הרבנית מימי הביניים. במוקד מחקריו בשנים האחרונות נמצאים היבטים שונים של תולדות ספר התוספתא. אחד ההיבטים הוא חקר מסורות הנוסח של החיבור. יחד עם פרופ' עדיאל שרמר הוא זכה במענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) לחקר מקומם של קטעי הגניזה והכריכה במסורת נוסח התוספתא, מחקר שהוביל לתיאור מדויק הרבה יותר של אופי מסורות הנוסח של החיבור, להצבעה על מקורותיהם המזרחיים של כל המסירות המרכזיות שבידינו, ולעמידה על דרכי העיבוד של מסורות הנוסח במהלך הלימוד והמסירה בימי הביניים.

בהמשך למחקר זה הוא זכה במענק נוסף יחד עם פרופ' עדיאל שרמר מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) להכנת מהדורה מדעית לתוספתא נזיקין (חלק ב). המהדורה כוללת את המסכתות סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה והוריות, ויהיו בה מלבד נוסח פנים המבוסס נוסח כתב יד וינה עם תיקונים הכרחיים, גם מדור מסורת התוספתא, מדור חילופי נוסחאות, ופירוש קצר. בראש המהדורה ישנו מבוא נרחב העוסק בתיאור החלקים השונים של המהדורה ובכמה היבטים של חקר התוספתא.

במסגרת המחקר על התוספתא עסק ד"ר קצוף גם בזיקה הרב שלבית של התוספתא למשנה ולמסורות מקבילות בתלמודים, ובשאלות המתודולוגיות הקשורות לקריאת החומרים הלא הלכתיים בתוספתא ובזיקתם לחומר ההלכתי שבחיבור. בנוסף לכך, ד"ר קצוף עוסק גם בחקר תולדות ההלכה והתפילה בעת העתיקה ובראשית ימי הביניים, במאפייני הלימוד בחברה הרבנית בימי הביניים, ובניתוח רשתות חברתיות של קהילות אינטלקטואליות כפי שעולה מתוך ציטוטים בספרות חז"ל ובספרות הראשונים.

bottom of page