top of page
Jewish Bubbles

Jewish Bubbles

אונטולוגיות מרובות דעות כפרדיגמת מחקר חדשה עבור מורשת תרבותית מקוונת של מיעוטים: מקרה בוחן של המיעוט היהודי ברחבי העולם

בהובלת פרופ' גפת-טמיר וד"ר אינה קיג'נר מאוניברסיטת חיפה ובהשתתפות גב' שרה מינסטר וארגון ׁׁׁ(JHN (Jewish Heritage Network 

במימון הקרן הלאומית למדעים

הידע הקיים על תרבות המיעוטים האתניים, ובפרט על התרבות היהודית, הוא מגוון ורב-גוני ופוליפוני במהותו. בעוד שנקודות מבט מסוימות דומיננטיות, אחרות מיוצגות בחסר או מוסתרות. עם זאת, אונטולוגיות וגישות ייצוגיות קיימות אינן מעבירות נקודות מבט מרובות, לעתים מנוגדות. לפיכך, הוכר לאחרונה על ידי חוקרים כי סכמות ארגון ידע מודרני עבור מורשת תרבותית צריכות להיות רב-קוליות כדי לספק ייצוג שימושי ומלא של ידע עבור קהילות שונות של משתמשים. לכן, במחקר זה, אנו מציגים פרדיגמה חדשה לחקר המורשת התרבותית של מיעוטים המבוססת על אונטולוגיה מרובת-דעות המארגנת ומשלבת את הנתונים ומעבירה מגוון השקפות חיצוניות ופנימיות של תרבויות המיעוטים. אונטולוגיה כזו תציג ייצוג מקיף של תרבות המיעוט כפי שהיא נצפית מבעד לעדשת תרבויות הרוב השונות והשקפות פנימיות משלו, אשר בתורו יאפשר ניתוח כמותי של המאפיינים האופייניים של האוספים והפרספקטיבות השונות בקנה מידה גדול. כמקרה בוחן במחקר זה, נחקור את המורשת התרבותית של המיעוט היהודי, כיוון שמאז גלות בבל במאה ה-6 לפני הספירה, קהילות יהודיות הוקמו במדינות רבות ברחבי העולם. האונטולוגיה מרובת המבטים תיבנה ממטא נתונים של שני סוגים של אוספי מוזיאונים מקוונים מכל רחבי הגלובוס: מוזיאונים לאומיים גדולים ומוזיאונים יהודיים המשקפים את ההשקפה החיצונית והפנימית של תרבות המיעוט, בהתאמה. כדי לאחד סטנדרטים שונים של תיוג, מפתוח וקיטלוג של מורשת תרבותית יהודית, הנתונים הרלוונטיים יחולצו אוטומטית ממאגרי המידע המוזיאונים שנבחרו וימופו למבנה אונטולוגי מאוחד המבוסס על ויקידאטה ומודל ארגון הידע המגוון שהוצג במחקרים הקודמים שלנו. האונטולוגיה הבנויה תשמש לניתוח השוואתי שיטתי של מאפייני הייצוג (גיאוגרפיות, תקופות, טיפוסים, אנשים, קהילות, שפות, נושאים) במדינות שונות ולהשקפות פנימיות מול חיצוניות. זה יאפשר לנו לחקור: 1) דפוסי ייצוג פופולריים נפוצים ודפוסי ייצוג ספציפיים למדינה/פרספקטיבה; ו-2) יחסי גומלין והשפעות הדדיות בין תרבויות המיעוט היהודי והרוב האתני של המדינות השונות. מכיוון שהדיאספורה היהודית היא הטרוגנית מבחינה תרבותית, כי קהילות יהודיות שהתיישבו באזורים שונים במשך מאות שנים פיתחו תת-תרבויות משלהן, עשויות להיות גם דעות פנימיות מרובות של תרבות המיעוט. לפיכך, מעניין יהיה לבחון גם את ההבדלים והדמיון בין ייצוג הנתונים של המוזיאונים היהודיים השונים המצויים במדינות שונות. בנוסף, כל אוסף יוערך במונחים של האיזון הייצוגי והגיוון ביחס לשאר האוספים, בהתבסס על ניתוח התפלגות של נתונים אונטולוגיים ומסגרת ההערכה האתית של מערכות ארגון ידע שהוצעו במחקרנו הקודם. הכללת נקודות מבט וקולות שונים בייצוג של מיעוטים אתניים עשויה לתרום לפתרון בעיית ההטיות ותת-ייצוג של היבטים רבים של תרבות המיעוטים באוספים מקוונים של מוזיאונים, וכתוצאה מכך להוביל ליצירת מוזיאונים ש"מטפחים גיוון ומתקשרים בצורה אתית" כפי שהוצע בהגדרת המוזיאון - ICOM. האונטולוגיה הבנויה תהיה זמינה באופן גלוי באינטרנט באתר Judaica Europeana ועשויה לשמש ככלי מחקר למומחים בתחומי המורשת התרבותית היהודית, ההיסטוריה והסוציולוגיה, וכן למטרות חינוכיות וחיפוש עבור הציבור הרחב.

פרסומים:

  1. Zhitomirsky-Geffet, M. and Minster, S. (2022). Cultural information bubbles: a new approach for automatic ethical evaluation of digital artwork collections based on Wikidata. Digital Scholarship in the Humanities. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/llc/fqac076

  2. Zhitomirsky-Geffet, M., Kizhner, I. and Minster, S. (2023), "What do they make us see: a comparative study of cultural bias in online databases of two large museums", Journal of Documentation, Vol. 79 No. 2, pp. 320-340. https://doi.org/10.1108/JD-02-2022-0047

bottom of page